ایسکمی

ایسکمیک قلبی چیست؟

ایسکمی وضعیتی است که در آن جریان خون (و در نتیجه اکسیژن) در بخشی از بدن محدود یا کاهش می یابد. ایسکمی قلبی کاهش جریان خون و کاهش اکسیژن به عضله قلب است.

Call Now Button