تشخیص نوارقلب غیر طبیعی

علت نوار قلب غیر طبیعی چیست؟

نوار قلب غیر طبیعی به این معنی است که چیزی غیر منتظره در خواندن نوار قلب وجود دارد. این همیشه نشانه یک قلب ناسالم نیست.

Call Now Button