رگ اصلی

آیا قلب هم پیر می شود؟

قلب چندین رگ اصلی دارد و هر کدام از این رگ‌ها که از کار بیفتند بر اساس اینکه کدام قسمت قلب باشد آن قسمت قلب کار خود را ازدست می دهد؛ پس سکته بسته شدن رگ‌های قلب بصورت ناگهانی است. 

Call Now Button