شریان کرونر

عروق کرونر قلب چیست؟

عروق کرونری راست و چپ، خون را به قلب شما می رسانند. آنها اولین شاخه های آئورت هستند که شریان اصلی بدن است.

Call Now Button