لنف ادم

عواملی که باعث تورم پاها می شود!

تورم پا، ساق پا و مچ پا نیز به عنوان ادم محیطی شناخته می شود که به تجمع مایع در قسمت های از بدن اشاره دارد. تجمع مایع معمولاً دردناک نیست، مگر اینکه به دلیل آسیب باشد.

Call Now Button