افسردگی و قلب

رابطه افسردگی و بیماریهای قلبی عروقی!

یکی از بیماری های خطرناکی که ممکن است به آرامی یا ناگهانی باعث مرگ انسان شود؛ بیماری های قلبی است. عوامل متعددی به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه بروز بیماری های قلبی را فراهم می کنند

Call Now Button