بیماری جدی قلبی

چه چیزی باعث سوفل قلب می شود؟

سوفل قلب یک صدای غیرعادی است که بین ضربان قلب شنیده می شود. اگر پزشک یک «سوفل» یا هر صدای غیرطبیعی دیگری از قلب شما بشنود، ممکن است نشانه اولیه یک بیماری جدی قلبی باشد.

Call Now Button