بیماری عروق خونی

هفت نشانه بیماری قلبی!

بیماری قلبی طیفی از شرایطی را توصیف می کند که بر قلب تأثیر می گذارد. بیماری های قلبی عبارتند از: بیماری عروق خونی، مانند بیماری عروق کرونر ضربان قلب نامنظم...

Call Now Button