داروی تپش قلب

علت تپش قلب در شب چیست؟

تپش قلب ممکن است در هر زمانی رخ دهد، از جمله در شب یا زمانی که در طول روز استراحت می کنید. تپش قلب در شب معمولاً مضر نیست.

Call Now Button