دریچه میترال

کاربرد دریچه های قلب چیست؟

قلب شما ماهیچه ای است که خون را در سراسر بدن پمپاژ می کند. دریچه های قلب قسمت هایی از قلب شما هستند که مانند درها عمل می کنند. آنها باز و بسته می شوند تا خون از یک ناحیه قلب به ناحیه دیگر جریان یابد.

Call Now Button