صبحانه مناسب

صبحانه بیماران قلبی

خوردن صبحانه ی مناسب راه حل خوبی برای داشتن یک روز پرانرژی است. وعده های صبحانه می توانند شامل نمک، چربی و کلسترول بالا باشد، اما باید پروتئین آن را کنترل کنید.

Call Now Button