عروق اصلی قلب

رگ های اصلی قلب کدامند؟

رگ های بزرگ قلب شامل آئورت، تنه ریوی، وریدهای ریوی و ورید اجوف (بالایی و تحتانی) است. آنها مستقیماً به قلب متصل می شوند و نقش حیاتی در سیستم گردش خون دارند. این رگ های خونی خون را بین قلب و ریه ها (مدار ریوی) و بین قلب و بدن (مدار سیستمیک) ارسال می کنند.

Call Now Button