علت افتادگی دریچه میترال

افتادگی دریچه میترال چیست؟

پرولاپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال نوعی بیماری دریچه قلب است که دریچه بین حفره های چپ قلب را تحت تاثیر قرار می دهد.

Call Now Button