علت ایسکمیک قلبی

ایسکمیک قلبی چیست؟

ایسکمی وضعیتی است که در آن جریان خون (و در نتیجه اکسیژن) در بخشی از بدن محدود یا کاهش می یابد. ایسکمی قلبی کاهش جریان خون و کاهش اکسیژن به عضله قلب است.

Call Now Button