عوامل خطر قلبی

فاکتورهای تشدید بیماری قلبی

برخی از عوامل خطر در بروز بیماری قلبی عروقی را نمی توان کنترل کرد، مانند سن یا سابقه خانوادگی. اما می توان با تغییر عواملی آنها را کنترل کرد و اقداماتی را برای کاهش خطر انجام داد. 

Call Now Button