مزایای آترکتومی

آترکتومی چیست؟

آترکتومی یک روش کم تهاجمی مشابه آنژیوپلاستی است. برای بریدن پلاک هایی که در رگ ها ایجاد شده است انجام می شود. پس از برداشتن پلاک، ممکن است یک استنت برای باز نگه داشتن شریان گذاشته شود.

Call Now Button