نارسایی دریچه ای میترال

نارسایی دریچه میترال قلب چیست؟

نارسایی میترال قلب اختلالی است که در آن دریچه میترال در سمت چپ قلب به درستی بسته نمی شود و خون به سمت قلب عقب گرد می کند. رگورژیتاسیون به معنای نشتی از دریچه ای است که تا آخر بسته نمی شود.

Call Now Button