ورزش قلبی

ورزش قلبی عروقی چیست؟

ورزش قلبی عروقی هر شکلی از فعالیت است که از متابولیسم هوازی استفاده می کند. یعنی در طول فعالیت، اکسیژن به شدت در واکنش های سلولی که انرژی لازم برای...

Call Now Button