پیشگیری ایست قلبی

سه عامل اصلی ایست قلبی!

ایست قلبی می تواند ناشی از یک عارضه قلبی باشد یا ممکن است به طور غیر منتظره رخ دهد. با این حال، سه دلیل اصلی برای ایست قلبی وجود دارد:

Call Now Button