آئورت چیست؟

بالون درمانی داخل آئورت (IABP) چیست؟

بالون پمپ داخل آئورت (IABP) نوعی وسیله درمانی است که به قلب کمک می کند خون بیشتری پمپاژ کند. اگر قلب نتواند خون کافی برای بدنتان پمپاژ کند، ممکن است به آن نیاز داشته باشید.

Call Now Button