اختلال اضطرابی

اضطراب و بروز بیماری قلبی!

ارتباط بین اضطراب و بیماری قلبی به اندازه ارتباط بین افسردگی و بیماری قلبی به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است. تجربه بالینی نشان می دهد که اختلالات اضطرابی می توانند نقش مهمی در بیماری قلبی داشته باشند.

Call Now Button