ضرر دود سیگار

ضرر دود دست دوم برای قلب و عروق

دود دست دوم، دودی است که شما قصد تنفس آن را ندارید. قرار گرفتن در معرض دود دست دوم از جریان جانبی یا دود اصلی ناشی می شود. سوزاندن محصولات تنباکو، مانند سیگار، سیگار برگ یا پیپ، دود جریان جانبی را آزاد می کند.

Call Now Button