علت تنگی دریچه ریوی

تنگی شریان دریچه ریوی چیست؟

تنگی دریچه ریوی باریک شدن دریچه ای است که بین اتاقک پایین سمت راست قلب (بطن راست) و شریان های ریوی (شریان های ریوی) قرار دارد. در یک دریچه قلب باریک، فلپ های دریچه (کاسپ) ممکن است ضخیم یا سفت شوند. این موضوع باعث کاهش جریان خون از طریق دریچه می شود.

Call Now Button