علت تنگی نفس

ارتباط تپش قلب و تنگی نفس

عدم دریافت هوای کافی را تنگی نفس با به اصطلاح پزشکی دیسپنه می گویند که معمولا با تنگی شدید در قفسه سینه و دشواری در دم و بازدم به فرد مبتلا احساس خفگی دست می دهد.

علت رفلاکس اسید و تنگی نفس چیست؟

رفلاکس اسید زمانی اتفاق می افتد که اسید از معده به مری برگردد. یک حمله گاه به گاه رفلاکس اسید معمولاً دلیلی برای نگرانی نیست. با این حال، الگوی مکرر...

Call Now Button