عوارض ام آر آی

ام آر آی (mri) قلب چیست؟

ام آر آی یا MRI قلب، روشی است برای ارزیابی نارسایی های قلبی و تعیین علت این نارسایی ها، ارزیابی عملکرد و اندازه گیریه حفره های قلب با کمیت دقیق، بررسی جریان خون در عروق اصلی و عفونت و توده های قلبی است.

Call Now Button