عوارض تنگی نفس

علت رفلاکس اسید و تنگی نفس چیست؟

رفلاکس اسید زمانی اتفاق می افتد که اسید از معده به مری برگردد. یک حمله گاه به گاه رفلاکس اسید معمولاً دلیلی برای نگرانی نیست. با این حال، الگوی مکرر...

Call Now Button