فشار خون اولیه

درمان فشارخون اولیه و ثانویه!

فشار خون به دو شکل اولیه و ثانویه بروز می‌کند که بیش از ۹۵ درصد موارد بروز فشار خون علت مشخصی ندارد و بیشتر تحت تاثیر عوامل وراثتی و محیطی است

Call Now Button