فعالیت هوازی

استقامت قلبی عروقی چیست؟

استقامت قلبی عروقی راهی برای تخمین آمادگی جسمانی فرد است. افراد در هر سنی می توانند با افزودن فعالیت هوازی به روزهای خود و افزایش میزان و سختی ورزش، استقامت قلبی عروقی خود را بهبود بخشند.

Call Now Button