مزایای استقامت قلبی عروقی

استقامت قلبی عروقی چیست؟

استقامت قلبی عروقی راهی برای تخمین آمادگی جسمانی فرد است. افراد در هر سنی می توانند با افزودن فعالیت هوازی به روزهای خود و افزایش میزان و سختی ورزش، استقامت قلبی عروقی خود را بهبود بخشند.

Call Now Button