نارسایی قلبی حاد

پیشگیری و درمان نارسایی قلبی

چنانچه حمله قلبی داشته اید، به احتمال به بخشی از عضله قلب شما آسیب وارد شده است و ممکن است خطر نارسایی قلبی وجود داشته باشد.

Call Now Button