گشاد شدن رگ قلب

گشادشدن رگ‌ یا اتساع عروق چیست؟!

اتساع عروق یک فرآیند طبیعی است که باعث افزایش جریان خون و کاهش فشار خون می شود. اتساع عروق عمدتاً مفید است، زیرا به رساندن اکسیژن و مواد مغذی به سراسر بدن شما کمک می کند.

Call Now Button