رگ اصلی قلب

آیا قلب هم پیر می شود؟

قلب چندین رگ اصلی دارد و هر کدام از این رگ‌ها که از کار بیفتند بر اساس اینکه کدام قسمت قلب باشد آن قسمت قلب کار خود را ازدست می دهد؛ پس سکته بسته شدن رگ‌های قلب بصورت ناگهانی است. 

تشخیص و درمان «دایسکشن آئورت»

دایسکشن آئورت یا پارگی آئورت یک بیماری قلبی عروقی نادر و خطرناک است. در این بیماری پوشش داخلی رگ اصلی قلب که خون را از قلب به قسمت های دیگر بدن می رساند پاره می شود. اگر پارگی پوشش داخلی قبل از پارگی آئورت درمان نشود میزان زنده ماندن فرد کمتر از نصف است.

Call Now Button