فشار خون سیستولیک

فشار خون متفاوت در بازوها!

باید توجه کرد که تفاوت جزئی فشارخون بین دو بازو معمولاً طبیعی است. اما تفاوت زیاد فشار خون بین دو بازو می تواند نشان دهنده مشکل باشد.

درمان فشارخون اولیه و ثانویه!

فشار خون به دو شکل اولیه و ثانویه بروز می‌کند که بیش از ۹۵ درصد موارد بروز فشار خون علت مشخصی ندارد و بیشتر تحت تاثیر عوامل وراثتی و محیطی است

Call Now Button